Stavebná spoločnosť Izolácie stavieb

 

Naše vedomie a myšlienky spoločnosti sa uberajú tam kde je cieľom  neustále zvyšovať kvality poskytovaných služieb, zvyšovanie odbornosti pracovníkov, produktivity práce tak aby primeranou cenovou úrovňou a kvalitou poskytovaných služieb zastávala stabilné miesto na slovenskom stavebnom trhu.

Spoločnosť Izolácie stavieb s.r.o. vznikla v roku 2011 so zameraním na výkon stavebnej činnosti v celej Slovenskej republike. Svojou veľkosťou sa naša firma radí medzi stredne veľké stavebné firmy. V priemere naša firma zamestnáva 30 pracovníkov v odboroch HSV, PSV, a dopravy.

Počas svojho pôsobenia na slovenskom trhu spoločnosť zrealizovala množstvo stavieb prevažne dodávateľským a pod dodávateľským spôsobom v oblasti komplexnej výstavby rodinných domov, priemyselných stavieb, obchodu a služieb ako aj mnohé rekonštrukcie jestvujúcich objektov. Dopravné kapacity a stavebné stroje okrem využitia pre vlastnú potrebu poskytujeme aj pre iných obchodných partnerov ako aj pre obyvateľstvo. Naša spoločnosť sa snaží o uplatňovanie nových technológií v praxi o čom svedčia certifikáty na rôzne stavebné technológie.

 

 

Viac tu: www.izolaciestavieb.sk  www.izolaciestavieb.com 

GDPR

Spoločnosť Izolácie stavieb s.r.o.  kladie vysoký dôraz na ochranu osobných údajov a na uplatňovanie pravidiel a zásad vyplývajúcich najmä zo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

V súvislosti s ochranou osobných údajov a skutočnosťou, že zo strany Izolácie stavieb s.r.o. môže dochádzať k spracovaniu osobných údajov, došlo k prijatiu dokumentu "Informácie o spracúvaní osobných údajov", ktorý okrem iného obsahuje aj informácie o Vašich právach ako dotknutých osobách. Uvedený dokument je k dispozícií v písomnej forme na centrále spoločnosti Izolácie stavieb  s r.o. č.464  90638 Rohožník

V prípade akýchkoľvek otázok alebo podnetov súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov môžete kontaktovať zodpovednú osobu Izolácie stavieb s.r.o. prostredníctvom emailu na adrese admi.izolaciestavieb@gmail.com alebo písomne na adrese: Izolácie stavieb s r.o. č.464 90638 Rohožník

MODUL 2

MODUL 3

Izolácie stavieb s.r.o.